سنگ آنتیک جابرینا ، قیمت و سفارش نصب

  • شروع کننده موضوع majidam
  • تاریخ شروع
majidam در نوشت :
#1
یک خانه رویایی بدون رنگ و برجستگی در دیوارها بدست نمی آید .
برای قسمت های مختلف خانه خود مدل های خاص و رنگ های خاص استفاده کنید تا از یکنواختی در بیاید .
پشت تلویزیون ، ستون ها ، کنج دیوار ها می تواند بهترین مکان برای اجرای سنگ آنتیک باشد .


نمونه عکس سنگ آنتیک

مرکز پخش و فروش سنگ آنتیک

stone سنگ انتیک جابرینا بدون هیچ شعبه ای ، آماده اجرای پروژه های شما است .