گلچین رباعیات و تک بیتی های عاشقانه خیام

میلاد خداداد در نوشت :
#1

مجموعه رباعی و دوبیتی های عاشقانه خیام

امروز در بخش غزل و قصیده وب سایت غزلکده، در این مطلب سعی کرده ایم برترین شعر خیام نیشابوری را جمع آوری کنیم. از شما دعوت میکنیم از مجموعه رباعیات خیام و تک بیتی هایشعر عاشقانه خیام که در ادامه آورده شده است دیدن کنید.
شعر خیام نیشابوری.jpg

تک بیت.gif

---* شعر عشاقانه خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما
تک بیت.gif

---* شعر ناب خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
چون بلبل مست راه در بستان یافت

روی گل و جام باده را خندان یافت

آمد به زبان حال در گوشم گفت

دریاب که عمر رفته را نتوان یافت
تک بیت.gif

---* شعر خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
تک بیت.gif

---* رباعیات عاشقانه خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
ترکیب پیاله‌ای که درهم پیوست

بشکستن آن روا نمیدارد مست

چندین سر و پای نازنین از سر و دست

از مهر که پیوست و به کین که شکست
تک بیت.gif

---* دو بیتی عشاقانه خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می

کافکند بخاک صد هزاران جم و کی

این آمدن تیرمه و رفتن دی
تک بیت.gif

---* غزل عشاقانه خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
بر شاخ امید اگر بری یافتمی

هم رشته خویش را سری یافتمی

تا چند ز تنگنای زندان وجود

ای کاش سوی عدم دری یافتمی
تک بیت.gif

---* شعر ناب عمر خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پرکن قدح باده که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
تک بیت.gif

---* شعر زیبا خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
یک روز ز بند عالم آزاد نیم

یک دمزدن از وجود خود شاد نیم

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نیم
تک بیت.gif

---* تک بیتی خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

فردا که نیامده ست فریاد مکن

برنامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
تک بیت.gif

---* دو بیتی خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
مائیم که اصل شادی و کان غمیم

سرمایهٔ دادیم و نهاد ستمیم

پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم

آئینهٔ زنگ خورده و جام جمیم​
تک بیت.gif

---* رباعی خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

یا از غم رسوایی و مستی نخورم

من می ز برای خوشدلی میخوردم

اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم
تک بیت.gif

---* شعر خیام نیشابوری *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش
تک بیت.gif

---* رباعی عشاقانه خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننهند بجا تا نربایند دگر

ناآمدگان اگر بدانند که ما

از دهر چه میکشیم نایند دگر
تک بیت.gif

---* دوبیتی ناب خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
گویند بهشت و حورعین خواهد بود

آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک

چون عاقبت کار چنین خواهد بود
تک بیت.gif

---* رباعیات عمر خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه

نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد
تک بیت.gif

---* شعر زیبا خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
در دهر چو آواز گل تازه دهند

فرمای بتا که می به اندازه دهند

از حور و قصور و ز بهشت و دوزخ

فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند
تک بیت.gif

---* شعر دوبیتی خیام *-----
از مجموعه رباعیات خیام نیشابوری
--------------
آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد

بس داغ که او بر دل غمناک نهاد

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

در طبل زمین و حقه خاک نهاد
شعر خیام.png
 
loading...

موضوعات مُشابه